3_спец.юр._Питання_ДЕК_ 2017

1 РІК НАВЧАННЯ

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

1. Доктрина права про правову природу господарського права.

2. Проблема застосування концепцій щодо встановлення предмету та методу господарського права.

3. Проблемні аспекти визначення системи господарського права.

4. Проблема застосування моністичної та дуалістичної концепцій законодавчого регулювання господарської діяльності.

6. Суб’єкти господарських правовідносин та особливості їх правового становища.

8. Тлумачення споживачів як учасники відносин у сфері господарювання та суб’єктів господарювання.

9. Об’єкти господарських правовідносин та особливості їх обороту.

10. Співвідношення приватноправових і публічно-правових засад регулювання господарських правовідносин.

11. Загальні положення про зловживання правом у господарських правовідносинах.

12. Специфіка корпоративних правовідносин у структурі приватноправового регулювання.

13. Зловживання правом у корпоративних відносинах.

14. Зловживання правом монопольними організаціями.

15. Правове становище фізичної особи-підприємця.

16. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

17. Підстави та порядок припинення статусу підприємця у фізичної особи.

18. Проблемні аспекти здійснення окремих видів господарської діяльності фізичними особами-підприємцями.

19. Порядки створення юридичних осіб та особливості їх застосування.

22. Проблемні аспекти створення господарських товариств та управління ними.

23. Проблемні аспекти придбання частки у статутному капіталі господарського товариства та виробничого кооперативу.

24. Проблемні аспекти переходу прав на акції у акціонерних товариствах.

25. Проблемні аспекти виходу та виключення учасника (акціонера) із господарського товариства і виробничого кооперативу.

26. Провадження у справах про банкрутство та його особливості.

27. Ліквідаційна процедура та її особливості.

28. Мирова угода, порядок її укладання та особливості.

29. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

30. Способи визначення монопольного становища суб’єкта господарювання та порядок їх застосування.

, обмежувальна і дискримінаційна монополістична діяльність: проблеми їх визначення і застосування.

32. Особливості господарських договорів про передачу майна у власність та користування.

33. Особливості господарських договорів про виконання робіт.

34. Особливості господарських договорів про надання послуг.

35. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання інвестування господарської діяльності.

36. Проблемні аспекти встановлення правового становища окремих категорій суб’єктів інвестиційної діяльності.

37. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання біржової діяльності.

38. Проблемні аспекти визначення і обороту цінних паперів як біржового товару.

39. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання ринків фінансових послуг.

40. Співвідношення та порядок застосування загальних та спеціальних норм законодавства про ринок фінансових послуг.

41. Проблемні аспекти встановлення кола учасників ринків фінансових послуг та особливостей їх правового становища.

42. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

43. Співвідношення публічно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та приватноправового розміщення іноземних інвестицій.

44. Правове становище біржового арбітражу та його особливості.

45. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання торговельної діяльності.

46. Особливості приватноправового і публічно-правового регулювання торговельної діяльності.

47. Визначення загальних положень, що застосовуються під час проведення контролю за господарською діяльністю.

48. Контроль органів державної влади на ринках фінансових послуг.

організацій на ринках фінансових послуг.

50. Проблемні аспекти застосування відповідальності у господарській сфері.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Поняття та завдання господарського процесу. Стадії господарського процесу.

2. Поняття господарської процесуальної форми (суть, основні риси та значення). Форми судового процесу.

3. Завдання господарського суду. Система господарських судів України.

4. Проблеми визначення поняття принципів господарського процесуального права. Значення принципів господарського процесуального права.

5. Гарантії реалізації принципу законності в господарському процесі.

6. Загальна характеристика принципів організації системи господарських судів.

7. Загальна характеристика функціональних принципів господарського процесу.

та змагальності в господарському процесі (теоретичні та практичні аспекти).

» щодо офіційного тлумачення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів)» № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р.

10. Проблеми визначення поняття підвідомчості господарських спорів. Справи, підвідомчі господарським судам.

11. Теоретичні та практичні проблеми розмежування компетенції господарських судів, адміністративних судів і загальних судів.

12. Теоретичні та практичні проблеми вирішення в господарському суді спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними.

13. Проблеми визначення поняття підсудності господарських спорів. Значення підсудності господарських спорів. Види підсудності господарських спорів (теоретичні та практичні проблеми).

14. Теоретичні та практичні проблеми передачі справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.

15. Проблеми участі сторін в господарському процесі. Права та обов’язки сторін. Теоретичні та практичні проблеми співучасті у господарському процесі.

16. Теоретичні та практичні проблеми залучення до участі у справі іншого відповідача та заміни неналежного відповідача.

17. Теоретичні та практичні проблеми процесуального правонаступництва в господарському процесі.

18. Проблеми участі в господарському процесі третіх осіб (поняття та види).

19. Проблеми участі прокурора в господарському процесі. Основні положення рішення Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 08.04.99 р.

20. Проблеми участі в процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

21. Проблеми участі в судовому процесі судового експерта. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок судового експерта.

22. Проблемні аспекти визначення засобів доказування в господарському процесі.

23. Теоретичні та практичні проблеми дії в господарському процесі правил належності і допустимості доказів. Класифікація доказів в господарському процесі. Оцінка доказів в господарському процесі.

24. Обов’язок доказування і подання доказів в господарському процесі. Витребування доказів в господарському процесі. Підстави звільнення від доказування в господарському процесі.

25. Запобіжні заходи в господарському процесі (теоретичні та практичні проблеми).

26. Судові витрати в господарському процесі (теоретичні та практичні проблеми). Склад судових витрат в господарському процесі. Розподіл господарських витрат в господарському процесі.

27. Процесуальні строки в господарському процесі. Види строків в господарському процесі. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків.

28. Подання позову в господарському процесі. Форма і зміст позовної заяви в господарському процесі. Документи, що додаються до позовної заяви.

29. Відзив на позовну заяву в господарському процесі. Подання зустрічного позову в господарському процесі.

30. Прийняття позовної заяви в господарському процесі. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви. Підстави повернення позовної заяви в господарському процесі. Правові наслідки.

31. Право на звернення до господарського суду. Порушення справ у господарському суді.

32. Підстави та заходи до забезпечення позову в господарському процесі (теоретичні та практичні проблеми). Скасування забезпечення позову в господарському процесі.

33. Порядок вирішення господарських спорів в господарському суді. Строк вирішення спору.

34. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні. Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення провадження у справі в господарському процесі. Залишення позову без розгляду в господарському процесі.

35. Порядок прийняття рішення в господарському процесі. Зміст рішення. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

36. Винесення ухвали та її зміст. Розсилання рішень та ухвал. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

37. Додаткове рішення, ухвала в господарському процесі.

38. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Право апеляційного оскарження. Визначення апеляційної інстанції. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання. Форма і зміст апеляційної скарги.

39. Повноваження апеляційної інстанції в господарському процесі. Підстави для скасування або зміни рішення. Постанова апеляційної інстанції в господарському процесі.

40. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція. Порядок і строк подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної інстанції.

41. Порядок розгляду касаційної скарги. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Строк розгляду касаційної скарги.

42. Повноваження касаційної інстанції в господарському процесі. Підстава для скасування або зміни рішення або постанови. Постанова касаційної інстанції. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції.

43. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

обставинами.

45. Виконання рішення, ухвали, постанови. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання.

46. Зміст наказу в господарському процесі. Строк для пред’явлення наказу для виконання. Видача дубліката наказу.

47. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Зупинення виконання судового рішення.

48. Поворот виконання рішення, постанови в господарському процесі.

49. Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

1. Поняття, предмет та метод корпоративного права.

2. Принципи та функції корпоративного права.

3. Поняття та система джерел корпоративного права України.

4. Корпоративні правовідносини: поняття, правова природа та види.

5. Підстави та момент виникнення корпоративних правовідносин.

6. Корпоративні права: поняття та їх зміст.

7. Державні корпоративні права: визначення, сутність.

8. Майнові права учасників підприємницького товариства.

9. Немайнові права учасників підприємницького товариства.

10. Обов’язки учасників (акціонерів) підприємницького товариства.

11. Поняття та ознаки корпорації.

12. Поняття та ознаки підприємницьких товариств.

13. Поняття, суб’єкти та ознаки корпоративної власності.

14. Статутний капітал підприємницьких товариств: поняття, функції та розмір.

15. Поняття та організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий аналіз.

16. Засновники та учасники господарського товариства, співвідношення понять, їх вклади.

17. Загальна характеристика установчих документів господарського товариства.

18. Правовий режим майна господарського товариства.

19. Загальні підстави припинення діяльності господарського товариства. Ліквідаційна комісія.

20. Поняття, ознаки та види акціонерних товариств.

21. Етапи створення публічного і приватного акціонерного товариства.

22. Порядок випуску акціонерним товариством цінних паперів, їх придбання, розповсюдження, публічне розміщення, оплата.

23. Порядок збільшення та зменшення розміру статутного фонду акціонерного товариства.

24. Компетенція, порядок скликання та порядок голосування на загальних зборах акціонерів.

25. Наглядова рада акціонерного товариства: повноваження та умови створення.

26. Правове становище виконавчого органу та ревізійної комісії акціонерного товариства.

27. Порівняльно-правова характеристика публічного та приватного акціонерних товариств.

28. Поняття, ознаки та порядок створення та державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

29. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю. Особливості їх змісту.

30. Порядок скликання та компетенція вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю.

31. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю та його компетенція.

32. Порядок виходу та виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.

33. Порівняльно-правова характеристика приватного акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

34. Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю.

35. Порівняльно-правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

36. Поняття, ознаки та порядок створення повного товариства.

37. Ведення справ повного товариства.

38. Порядок виходу та виключення та учасника з повного товариства. Відступлення частки (її частини) учасником повного товариства.

39. Відповідальність учасників за борги повного товариства.

40. Поняття, ознаки та порядок створення командитного товариства.

41. Особливості управління справами командитного товариства. Припинення командитного товариства та його особливості.

42. Порівняльно-правова характеристика повного товариства та командитного товариства.

43. Поняття, ознаки та види виробничого кооперативу.

44. Органи управління виробничого кооперативу.

45. Установчі документи виробничого кооперативу.

46. Правовий статус членів виробничого кооперативу. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю.

47. Поняття, види та загальна характеристика цінного паперу.

48. Акція та облігація: поняття, види порядок емісії.

49. Види відповідальності у корпоративному праві та їх характеристика.

50. Механізм застосування відповідальності учасниками корпоративних відносин.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *