8 н_с_а

нұсқа

Түзулердің өзара орналасуы:

A) параллель

B) перпендикуляр

C) қосымша

D) қиылысушы

E) негізгі

F) айқасушы

G) горизонталь

H) үйлестірілген

 

Профиль деңгейлік түзудің берілу жолдары:

осьіне параллель профиль проекция

B) y = const

C) профиль проекция ұзындығы кесіндінің нақты шамасына тең

параллель горизонталь проекция

параллель горизонталь проекция

 

3. Горизонталь деңгейлік сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) горизонтальға нақты шамада

B) фронтальға нақты бұрышта

C) профильге нақты бұрышта

D) горизонтальға нақты бұрышта

E) профильге нақты шамада

F) фронтальға нақты шамада

G) горизонтальға перпендикуляр

 

4. Фронталь деңгейлік түзудің берілу жолдары:

A) фронталь проекция ұзындығы кесіндінің нақты шамасына тең

B) y = const

C) Х осьіне параллель бейінді проекция

параллель горизонталь проекция

const

проекция

H) х = const

 

 

Проекциялаушы түзулер :

горизонталь

түзу

профиль

параллель

F) жазықтықтағы

 

6. Деңгейлік сызықтар:

горизонталь

фронталь

көлбеу

вертикаль

қиылысатын

профиль

тәріздес

параллель

 

Проекция жазықтықтарын алмастыру тәсілдері :

A) проекция жазықтығын алмастыру

B) жазық-параллель жылжыту

C) проекциялаушы түзуден айналдыру

D) жазықтықты көшіру

E) жазықтықты қиылыстыру

F) орталықты қиылыстыру

G) кеңістікте алмастыру

H) жазықтықты кескіндеу

 

Фронталь деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) фронталь кесіндісі фронталь жазықтыққа нақты шамада

B) фронтальдың горизонталь жазықтыққа көлбеу бұрышы нақты шамада

C) фронтальдың горизонталь проекциясы ОХ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі горизонталь жазықтыққа нақты шамада

параллель

параллель

параллель

 

Горизонталь деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) горизонталь кесіндісі горизонталь жазықтыққа нақты шамада

B) горизонтальдың фронталь жазықтыққа көлбеу бұрышы нақты шамада

C) горизонталдың фронталь проекциясы ОХ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі бейінді жазықтыққа жалған шамада

параллель

параллель

параллель

 

10. Профиль деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) Профиль кесіндісі профиль жазықтыққа нақты шамада

B) горизонталь және фронталь жазықтықтарына көлбеу бұрышы нақты шамада

C) горизонталь ОУ және фронталь ОZ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі бейінді жазықтыққа жалған шамада

параллель

параллель

параллель

 

11. Бұрмалау коэффициенттерінің қатынасына байланысты аксонометриялық проекциялар түрлері:

изометриялық

триметриялық

биквадратты

параметрлік

F) қисық сызықты

G) эллипстік

H) овалды

 

12. Көрнекі кескіндер:

A) изометрия

B) диметрия

C) триметрия

D) негізгі

E) қосымша

F) жергілікті

G) тілік

H) қима

 

Қиюшы жазықтықтың берілуіне қарай тіліктердің түрлері:

вертикаль

горизонталь

қиғашбұрышты

көлбеу

қосымша

жергілікті

G) түзу сызық

H) қиғаш сызық

 

14. Мазмұнына байланысты кескіндердің түрлері:

A) көріністер

B) тіліктер

C) қималар

эвольвенталар

беттер

фигуралар

сегменттер

эскиздер

 

15. Көріністердің түрлері:

A) басты

B) қосалқы

C) көмекші

D) аксонометриялық

E) горизонталь

F) негізгі

G) қосымша

H) жергілікті

 

Қималардың түрлері:

A) салынған

B) ұсақ

C) көрніс үзілісінде

D) сегменттік

E) оңашаланған

F) қабаттасқан

G) қималы

H) стандартты

 

17. Жарты көрніс пен жарты тілікті біріктіру кезіндегі тіліктер:

A) симетрия осьінің оң жағында

B) симетрия осьінің астыңғы жағында

C) ирек сызықтың оң жағында

D) симетрия осьінің сол жағында

E) симетрия осьінің үстіңгі жағында

F) ирек сызықтың сол жағында

G) жуан

сызықтың сол жағында

H) симетрия осьінің бойында

 

18. Қиюшы жазықтықтың проекция жазықтығына қарағанда орналасу ерекшелігіне қарай тіліктердің аталуы:

горизонталь

фронталь

C) профиль

D) көріністер

E) бейнелер

F) қималар

G) элементтер

H) карталар

 

19. Қиюшы жазықтықтың бағытына байланысты тіліктердің аталуы:

A) бойлаған

B) көлденең

C) көлбеу

D) горизонталь

E) вертикаль

F) қиғаш

G) сынық

H) сатылы

 

20. Негізгі көрністердің орналасу жолдары:

A) проекциялық байланыста

B) қосымша графикалық көріністермен

C) проекциялық байланыстан бөлек

D) проекциялық түзуде

E) проекциялық түзуден бөлек

F) негізгі элементтермен бөлінген

G) қосалқы элементтермен ерекшеленген

H) базалық элементтермен анықталған

 

21. Толықтырушы көрністердің берілу жолдары:

A) проекциялық байланыста

B) ығысу арқылы

C) ығысумен және бұрылумен

D) жылжумен

E) толық бұрылумен

F) бұрылыспен

параллель

перпендикуляр

 

22. Құрастыру сызбасы, жалпы түрдегі сызба, теориялық сызба құжаттарының шартбелгісі:

A) ЖТ,ҚС,ТС

B) ҚС,ЖТ,ТС

C) ТС,ҚС,ЖТ

D) БС,ТЖ,КС

E) ТЖ,КС,БС

F) КС,ТБ,ОҚ

ТБ,КС,БС

ОҚ,ТЕ,ТЖ

 

23. Профильінің пішініне байланысты бұранда түрлері:

A) үшбұрышты

B) трапециялы

C) тіктөртбұрышты

D) төртбұрыш

E) толқынды

F) ирек

G) винттік

H) конустық

 

Сыртқы және ішкі бұранданың технологиялық элементтері:

A) бунақтың диаметрі

B) бунақтың ені

C) түйіндестіру радиустары

D) бұранда диаметрі

E) бұранда радиусы

а

бұранда

диаметрі

 

Метрикалық бұранданың белгіленуі:

A) М24LH-6g

B) М24х10(P1)-6g

C) М12х1,5

D) Тr12х2

E) МК6х1

F) Tr40x6

G) S80x20

H) G1

 

Жалпы қолданыстағы бұрандалардың типтері:

A) Бекіту бұрандалар

B) кинематикалық бұрандалар

C) тығындағыш бұрандалар

D) иректелген бұрандалар

E) дөңгелек бұрандалар

F) цилиндрлік бұранда

G) метрикалық бұранда

H) цилиндрдің диаметрі

 

Атқаратын қызметіне қарай бұранда түрлері:

A) бекітуші бұрандалар

B) жүрісті бұрандалар

C) арнаулы бұрандалар

D) иректелген бұрандалар

E) дөңгелек бұрандалар

F) цилиндрлік бұранда

G) метрикалық бұранда

H) цилиндрдің диаметрі

 

Ажыратылатын біріктіру түрі:

A) болтты

B) бұрамасұқпа

C) бұрама

Пісіру

Желімдеу

F) Дәнекерлеу

Тойтару

H) шегелеу

 

Ажырамалы жылжымайтын қосылыстар:

A) бұрандамалық

B) бұрамасұқпалық

C) құбырлық

Пісіру

Желімдеу

F) Дәнекерлеу

Тойтару

H) шегелеу

 

30. Трапециялық бұранданың белгіленуі:

A) М20х1

B) М24х1,25

C) М12х1,5

D) Тr20х8-8е

E) МК6х1

F) Tr40x6-7е

G) S80x20

H) Tr40x6-7Н

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *