3н_с_а

нұсқа

1. Беттердің өзара қиылысу сызығын салуда қолданылатың тәсілдер:

A) параллель түзулер тәсілі

B) қиюшы центрлес сфералар тәсілі

C) қиюшы экцентрлік сфералар тәсілі

D) тіктөртбұрыш тәсілі

E) қиюшы жазықтықтар тәсілі

F) қосымша сфералар тәсілі

G) центрлес эллипс тәсілі

H) центрлес емес овал тәсілі

 

2. Экцентрлік сфералар тәсілін қолдану талаптары:

A) қиылысатын беттер айналу беттері, бірақ осьтері қиылыспайды

B) қиюшы центрлес сфералар тәсілі

C) беттердің екеуінің де симметрия жазықтығы ортақ

D) проекциялар жазықтығының біріне перпендикуляр

E) беттердің айналу осьтері қиылысады

F) қосымша сфералар қиылысады

G) беттер проекциялар жазықтығының біріне параллель

H) беттердің осьтері дербес жағдайды құрайды

 

3. Айналу беттері:

A) цилиндр

B) сфера

конус

призма

пирамида

квадрат

) куб

параллелепипед

 

Сфераның жазықтықпен қиюшы фигурасы мына түрде проекциялануы мүмкін:

A) түзу кесіндісі

B) дөңгелек

C) эллипс

үшбұрыш

квадрат

овал

) парабола

синусоидтар

5. Сызықтық жайылатын беттер:

A) тор

B) шеңбер

C) цилиндр

D) конус

E) сфера

F) призма

G) үшбұрыш

H) сақина

 

6. Айналу беттерінің қиылысу сызықтарын анықтауда қолданылатын әдістер:

A) концентрикалық сфералар

B) көмекші қиюшы жазықтықтар

C) Экцентрлік сфералар

D) көмекші параллель түзулер

E) қиюшы сфералар

F) негізгі қиюшы түзулер

G) көмекші центрлес эллипс

H) көмекші деңгей жазықтықтар

 

7. Пирамида бетің анықтаушысы:

A) қырлары

B) табаны

C) төбесі

D) жиындары

E) нүктесі

F) дөңгелегі

G) радиусы

H) диаметрі

 

8. Көпжақты бетті жасайтын жазық көпбұрыштардың атаулары:

A) жақтары

B) қырлары

C) беттің төбелері

D) сызықтары

E) көрнісі

F) қиығы

G) радиусы

H) диаметрі

Проекциялау тәсіліне байланысты аксонометриялық проекциялардың түрлері:

A) центірлік

B) параллель

C) қиғашбұрышты

D) көлбеу

E) қосымша

F) жергілікті

G) түзу сызық

H) қиғаш сызық

 

10. Бұрмалау коэффициенттерінің қатынасына байланысты аксонометриялық проекциялар түрлері:

изометриялық

триметриялық

биквадратты

параметрлік

F) қисық сызықты

G) эллипстік

H) овалды

 

11. Көрнекі кескіндер:

A) изометрия

B) диметрия

C) триметрия

D) негізгі

E) қосымша

F) жергілікті

G) тілік

H) қима

 

Қиюшы жазықтықтың берілуіне қарай тіліктердің түрлері:

вертикаль

горизонталь

қиғашбұрышты

көлбеу

қосымша

жергілікті

G) түзу сызық

H) қиғаш сызық

 

13. Мазмұнына байланысты кескіндердің түрлері:

A) көріністер

B) тіліктер

C) қималар

эвольвенталар

беттер

фигуралар

сегменттер

эскиздер

 

14. Көріністердің түрлері:

A) басты

B) қосалқы

C) көмекші

D) аксонометриялық

E) горизонталь

F) негізгі

G) қосымша

H) жергілікті

 

Қималардың түрлері:

A) салынған

B) ұсақ

C) көрніс үзілісінде

D) сегменттік

E) оңашаланған

F) қабаттасқан

G) қималы

H) стандартты

 

16. Жарты көрніс пен жарты тілікті біріктіру кезіндегі тіліктер:

A) симетрия осьінің оң жағында

B) симетрия осьінің астыңғы жағында

C) ирек сызықтың оң жағында

D) симетрия осьінің сол жағында

E) симетрия осьінің үстіңгі жағында

F) ирек сызықтың сол жағында

G) жуан

сызықтың сол жағында

H) симетрия осьінің бойында

 

17. Қиюшы жазықтықтың проекция жазықтығына қарағанда орналасу ерекшелігіне қарай тіліктердің аталуы:

горизонталь

фронталь

C) профиль

D) көріністер

E) бейнелер

F) қималар

G) элементтер

H) карталар

 

18. Қиюшы жазықтықтың бағытына байланысты тіліктердің аталуы:

A) бойлаған

B) көлденең

C) көлбеу

D) горизонталь

E) вертикаль

F) қиғаш

G) сынық

H) сатылы

 

19. Негізгі көрністердің орналасу жолдары:

A) проекциялық байланыста

B) қосымша графикалық көріністермен

C) проекциялық байланыстан бөлек

D) проекциялық түзуде

E) проекциялық түзуден бөлек

F) негізгі элементтермен бөлінген

G) қосалқы элементтермен ерекшеленген

H) базалық элементтермен анықталған

20. Толықтырушы көрністердің берілу жолдары:

A) проекциялық байланыста

B) ығысу арқылы

C) ығысумен және бұрылумен

D) жылжумен

E) толық бұрылумен

F) бұрылыспен

параллель

перпендикуляр

 

Мазмұнына қарай кескіндердің бөлімдері:

A) жоспар

графика

тіліктер

D) нобайы

E) көрністер

F) қималар

G) элементтер

H) карталар

 

22. Тіліктердің толықтығына байланысты түрлері:

A) толық

B) жергілікті

C) бейнемен біріктірілген

D) сынық

E) жартылай көрініспен

F) бойлаған

G) ажырамалы

H) ажырамайтын

 

23. Жергілікті көрністердің берілу жолдары:

A) пішмнің бос жерінде

B) ирек сызқпен шектеліп

C) негізгі жуан сызықпен шектеліп

D) жылжумен

E) толық бұрылумен

F) ығыстыру арқылы

параллель

перпендикуляр

 

24. Тіліктердің қиюшы жазықтықтардың санына байланысты түрлері:

A) қарапайым

B) күрделі

C) жергілікті

D) оңаша

E) қабаттасқан

F) көлбеген

G) қиғаш

H) горизонталь

 

25. Оңашаланған қималардың берілу жолдары:

A) көрністен тыс жерде

B) қиюшы жазықтық бойында

C) оңаша бұрылған

D) фронталь

E) қабаттасқан

F) көлбеген

G) қиғаш бұрылған

H) горизонталь

 

26. Күрделі тіліктер:

A) сатылы

B) сынық

C) екі қиюшы жазықтық

D) фронталь

E) қабаттасқан

F) бір қиюшы жазықтық

G) қиғаш бұрылған

H) горизонталь

 

27. Қарапайым тіліктер:

A) фронталь

B) горизонталь

C) профиль

D) оңашаланған

E) қабаттасқан

F) сынық

G) қиғаш

H) сатылы

28. Көлбеу тіліктің проекециялану жолдары:

A) қиюшы жазықтыққа параллель

B) бұрып проециялау

C) бұрып жылжыту

D) оңашаланған

E) қабаттасқан

F) горизонталь проекциялау

G) профиль проекциялау

H) фронталь проекциялау

Қиманың тіліктен айырмашылықтары:

A) қиюшы жазықтықтың бойында берілуі

B) пішімнің бос жерінде берілуі

C) көрністе қабаттастырылып берілуі

D) сатылы кескінделуі

E) көлбеу проекциялануы

F) горизонталь проекциялау

G) профиль проекциялау

H) фронталь проекциялау

 

Бұрыштық өлшемдер түрлері:

A) градус

B) минут

C) секунд

D) диаметр

E) көлбеу

F) жергілікті

G) түзу сызық

H) қиғаш сызық

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *